Thông tin thẻ tín dụng của tôi không được chấp nhận. Tôi phải làm sao?

Bạn vui lòng liên hệ với Ngân hàng phát hành thẻ để kiểm tra lại thông tin/đăng ký chức năng thanh toán trên Internet.