phần mềm diệt virus Kaspersky

Phần mềm diệt virus Kaspersky

650.000 đ
Kaspersky Internet Security for PC
3 PCs / Năm
Diệt virus mạnh mẽ
An toàn thanh toán trực tuyến
Bảo vệ chống lừa đảo
200.000 đ
Kaspersky Safe Kids
Bảo vệ tất cả thiết bị của trẻ trong gia đình/Năm
Lọc nội dung độc hại
Tìm kiếm YouTube an toàn
Quản lý thời gian sử dụng
150.000 đ
Kaspersky Anti-Virus Gia hạn
1 PC / Năm
Diệt virus mạnh mẽ
Giao diện thân thiện
Không ảnh hưởng hiệu suất máy
180.000 đ
Kaspersky Standard
1 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ
An toàn thanh toán trực tuyến
Tối ưu hoá hiệu suất
320.000 đ
Kaspersky Standard
1 thiết bị/ 2 năm
Diệt virus mạnh mẽ
An toàn thanh toán trực tuyến
Tối ưu hoá hiệu suất
350.000 đ
Kaspersky Standard
3 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ
An toàn thanh toán trực tuyến
Tối ưu hoá hiệu suất
540.000 đ
Kaspersky Standard
5 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ
An toàn thanh toán trực tuyến
Tối ưu hoá hiệu suất
560.000 đ
Kaspersky Standard
3 thiết bị/ 2 năm
Diệt virus mạnh mẽ
An toàn thanh toán trực tuyến
Tối ưu hoá hiệu suất
240.000 đ
Kaspersky Internet Security for PC Gia hạn
1 PC / Năm
Diệt virus mạnh mẽ
An toàn thanh toán trực tuyến
Tường lửa
300.000 đ
Kaspersky Plus
1 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ
Quản lý mật khẩu
VPN không giới hạn
540.000 đ
Kaspersky Plus
1 thiết bị/ 2 năm
Diệt virus mạnh mẽ
Quản lý mật khẩu
VPN không giới hạn
650.000 đ
Kaspersky Plus
3 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ
Quản lý mật khẩu
VPN không giới hạn
900.000 đ
Kaspersky Plus
5 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ
Quản lý mật khẩu
VPN không giới hạn
980.000 đ
Kaspersky Plus
3 thiết bị/ 2 năm
Diệt virus mạnh mẽ
Quản lý mật khẩu
VPN không giới hạn
1.500.000 đ
Kaspersky Plus
5 thiết bị/ 2 năm
Diệt virus mạnh mẽ
Quản lý mật khẩu
VPN không giới hạn
400.000 đ
Kaspersky Premium
1 thiết bị/năm
Diệt virus mạnh mẽ
Quản lý mật khẩu
Bảo vệ trẻ em Cơ bản
VPN không giới hạn
750.000 đ
Kaspersky Premium
1 thiết bị/ 2 năm
Diệt virus mạnh mẽ
Quản lý mật khẩu
Bảo vệ trẻ em Cơ bản
VPN không giới hạn
200.000 đ
160.000 đ
Kaspersky Internet Security For Android
1 Thiết bị / Năm
Cho hệ điều hành Android
Diệt virus mạnh mẽ
An toàn thanh toán trực tuyến
3.600.000 đ
Kaspersky Small Office Security
5 PCs + 5 Mobile + 1 File Server
1 server nhiều máy con
Diệt virus mạnh mẽ
Mã hoá dữ liệu
Sao lưu dữ liệu
Quản lý mật khẩu
4.400.000 đ
Kaspersky Small Office Security
10 PCs + 10 Mobile + 1 File Server
1 server nhiều máy con
Diệt virus mạnh mẽ
Mã hoá dữ liệu
Sao lưu dữ liệu
Quản lý mật khẩu